மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடைந்து இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒளிதேகம் அடைந்த மகான்களின் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட பயிற்சி முறைகள் தமிழகம் முழுவதும் நடைப்பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது